درباره ما:

باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان با حضور 5000 نفر از مهندسان ســازنـدگـان و تـامـیـن کـنـنـدگـان مــتـریـال‌هـای صـنـعـت سـاخـتـمـان

خـدمـات ذیـل را بـه سـرمـایـه گـذاران و سـازنـدگـان ارائـه مــی نـمـایـد.


1. مشاوره سرمایه گذاری و تعریف پروژه مشارکت در ساخت

2. تـدوین طــرح توجـیهی ( F.S  ) بر اســاس مطـالعات بــازار

3. طــراحی نقـشه مبتنی بـر بـهینه ســـازی و مهندســی ارزش

4. تــامین مصالح از طــریق تهــاتر ، اوراق گـــام و LC داخـلی

5. تــامین مــالی و جــذب ســرمایه پـــروژه هـای ســاختمان

6. شــاخص ســازی ، برندینگ ســاخت و مهندســی فـــروش

7. مـشـاور امــور مــالیاتی ، قــراردادی و حــقوقی پـــروژه

8. هتلینگ ، نـگـهداری ، بـهره بـرداری و گــارانتی ســاختمان 


تلفن ثابت
اینستاگرام انجمن های مهندسی ساختمان
اینستاگرام باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان
©2024 Anjomanhaye Mohandesi, All Right Reserved